Aktualizace pokrytí rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad aktualizoval zobrazení výpočtů pokrytí digitálního rozhlasu tak, aby více odpovídalo reálnému stavu. Světle modrá barva zobrazuje možnost mobilního příjmu mimo budovu s výškou přijímací antény 1,5 m nad zemí a tmavě modrá barva zobrazuje možnost příjmu uvnitř budovy. Český telekomunikační úřad dále uvádí, že výpočty provedené dle postupů stanovených vyhláškou č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška“) vycházejí ze statistických metod výpočtu s využitím modelu terénu bez uvažování zástavby a jiných překážek na povrchu terénu a je tedy možné, že v některých oblastech a lokalitách (především v okrajových oblastech pokrytí signálem z jednotlivých vysílačů nebo v zástavbě obcí) bude reálné pokrytí rozhlasovým signálem rozdílné od pokrytí vypočteného. Proto je nad rámec vyhlášky proveden i výpočet metodou ITU-R P.1812-5 vycházející z difrakčního výpočetního modelu zohledňující terénní nerovnosti a zobrazené pokrytí se tak více přibližuje reálnému stavu.

Data výpočtů jsou platná k 20. 1. 2022