Způsob použití

Stránka je rozdělena do dvou základních částí:

InfoAktuality PokrytíMapa pokrytí
 Způsob použití  Tabulka pokrytí
    Seznam vysílačů

Info

V této části se budou objevovat tzv. aktuality, tedy krátké zprávy týkající se digitalizace terestrického televizního a rozhlasového vysílání a také informace o aktualizacích, inovacích a jiných změnách tohoto webu. Dále je zde umístěn dokument o informaci a popisu použití tohoto webu.

Pokrytí

Tato část slouží jako tzv. domovská stránka. V její levé části jsou umístěna pole výběru, kde si bude možné navolit potřebná kritéria, která pak umožní zobrazit cílová data v Mapě pokrytí, Tabulce pokrytí či Seznamu vysílačů.

První pole výběru obsahuje rozčlenění Služby, tedy určení, zda se zajímám o digitální televizi či digitální rozhlas ve III. pásmu. Při výběru služby digitální televize je pak potřeba určit, zda se zajímám dle Rozsahu vysílání o celoplošné nebo regionální vysílání. Následuje pak již jen výběr konkrétní sítě v poli Název sítě. U digitálního rozhlasu ve III. pásmu pak Držitele přídělu a následně Název sítě.

Mapa pokrytí

Podle výběru z menu na levé straně se zobrazí mapa pokrytí vybrané služby a sítě digitální televize či rozhlasu.

Digitální televize

Podkladem pro znázorněné pokrytí televizním vysíláním jsou výpočty, které byly provedeny dle postupů stanovených vyhláškou č. 163/2008 Sb., o stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání (dále jen „televizní vyhláška”), s použitím matematického modelu doporučeného Mezinárodní telekomunikační unií ITU-R P.1546-2 CA. Vzhledem k tomu, že se jedná o statistické metody výpočtu s využitím modelu terénu bez uvažování zástavby a jiných překážek na povrchu terénu, je možné, že v některých oblastech a lokalitách (především v okrajových oblastech pokrytí signálem z jednotlivých vysílačů nebo v zástavbě obcí) bude reálné pokrytí televizním signálem rozdílné od pokrytí vypočteného. Výpočty pokrytí jsou rovněž vztaženy pro případ, kdy je pro příjem použita přijímací anténa s odpovídajícími technickými parametry umístěná ve výšce 10 m nad úrovní terénu nebo v případě zástavby na střechách budov.

Do výpočtu vstupují veškeré televizní vysílače na území České republiky, pro které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby (dále jen „oprávnění“). Technické parametry vysílačů jsou shodné s vydaným oprávněním. Do výpočtů je zahrnuto rušení od vysílačů na území České republiky. Barevné znázornění pokrytí představuje možnost příjmu. Nejsvětlejší modrá odpovídá příjmu na pevnou anténu (na anténu umístěnou vně budovy v 10 m nad úrovní terénu), střední modrá odpovídá příjmu na pevnou anténu s navýšením vypočtené minimální plánovací intenzity pro tento příjem o + 10 dB a nejtmavší modrá odpovídá příjmu anténou umístěnou vně budovy v 1,5 metru nad terénem. Legenda k tomuto znázornění je umístěna v levém menu pod políčky výběrů.

V mapě jsou znázorněny „puntíky” jednotlivé vysílače vstupující do výpočtů. Při nájezdu kurzoru nad konkrétní vysílač se zobrazí jeho základní technické parametry. V této mapě lze měnit měřítko zobrazení (měřítko použitého mapového podkladu), sytost grafického znázornění pokrytí terestrického televizního vysílání a pohyb po mapě.

Datum aktualizace vstupních dat pro jednotlivé sítě se objevuje pod výběrovým polem Název sítě.

Nad rámec výpočtů podle vyhlášky je přidáno znázornění pokrytí získané výpočtem metodou ITU-R P.1812-3, které si můžete zobrazit výběrem v poli Výpočetní metoda. Jedná se o difrakční výpočetní model, který více zohledňuje terénní nerovnosti. Pro tuto metodu se ovšem nevztahují data uváděná v Tabulce pokrytí.

Digitální rozhlas

Podkladem pro znázorněné pokrytí rozhlasovým vysíláním ve III. pásmu jsou výpočty, které byly provedeny dle postupů stanovených vyhláškou č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „rozhlasová vyhláška”), s použitím matematického modelu doporučeného Mezinárodní telekomunikační unií ITU-R P.1546-2. Vzhledem k tomu, že se jedná o statistické metody výpočtu s využitím modelu terénu bez uvažování zástavby a jiných překážek na povrchu terénu, je možné, že v některých oblastech a lokalitách (především v okrajových oblastech pokrytí signálem z jednotlivých vysílačů nebo v zástavbě obcí) bude reálné pokrytí rozhlasovým signálem rozdílné od pokrytí vypočteného. Výpočty pokrytí jsou rovněž vztaženy pro případ, kdy je pro příjem použita přijímací anténa s odpovídajícími technickými parametry umístěná ve výšce 10 m nad úrovní terénu nebo v případě zástavby na střechách budov. Takto stanovená intenzita elektromagnetického pole odpovídá možnosti mobilního příjmu signálu mimo budovu ve výšce 1,5 m nad zemí. Do výpočtu vstupují veškeré rozhlasové vysílače na území České republiky, pro které bylo vydáno oprávnění. Technické parametry vysílačů jsou shodné s vydaným oprávněním. Do výpočtů je zahrnuto rušení od vysílačů na území České republiky. Znázornění pokrytí světle modrou barvou vyznačuje možnost mobilního příjmu mimo budovu s přijímací anténou umístěnou ve výšce 1,5 m nad zemí. Tmavě modrá barva znázorňuje možnost příjmu uvnitř budovy. Legenda k tomuto znázornění je umístěna v levém menu pod políčky výběrů.

Jednotlivé vysílače vstupující do výpočtů jsou v mapě vyznačeny „puntíky”. Při nájezdu kurzoru nad konkrétní vysílač se zobrazí jeho základní technické parametry. V této mapě lze měnit měřítko zobrazení (měřítko použitého mapového podkladu), sytost grafického znázornění pokrytí terestrického rozhlasového vysílání a pohyb po mapě.

Datum aktualizace vstupních dat se objevuje pod výběrovým polem Název sítě.

Nad rámec výpočtů podle vyhlášky je přidáno znázornění pokrytí získané výpočtem metodou ITU-R P.1812-5, které si můžete zobrazit výběrem v poli Výpočetní metoda. Jedná se o difrakční výpočetní model, který více zohledňuje terénní nerovnosti a zobrazené pokrytí se více přibližuje reálnému stavu. Pro tuto metodu se ovšem nevztahují data uváděná v Tabulce pokrytí.

Vyhledávání podle adresných bodů

V záložce Mapa pokrytí je možné vyhledávat zdroj digitálního signálu přímo v adresném bodě. Pod mapou je volný řádek, do kterého je možné zapsat konkrétní adresný bod (obec nebo ulice a číslo popisné). Po vyhledání správného umístění se objeví tento adresný bod (fialový čtvereček) v dostatečně čitelném měřítku a maximálně pět směrových čar, které představují pět nejsilnějších signálů digitálního televizního nebo rozhlasového signálu. Při najetí myší nad konkrétní čáru se objeví základní informace o vysílači (jméno vysílače, vysílaný kanál, maximální vyzářený výkon, azimut a vzdálenost vůči adresnému bodu). Pozor, informace o možných zdrojích digitálního signálu se objeví pouze při zadání konkrétního adresného bodu včetně popisného čísla (nikoli obecně názvu obce nebo města).

Profil terénu

Dalším zdokonalením, které napomáhá k získání lepšího přehledu o situaci s pokrytím digitálního televizního nebo rozhlasového vysílání, je zobrazení profilu terénu na spojnici mezi adresním bodem a vysílačem. Na začátku je potřeba zadat do řádku pod mapou adresní bod (obec nebo ulice a číslo popisné). Po zobrazení adresného bodu (fialový čtvereček) a směrových čar, které představují signál digitálního televizního nebo rozhlasového vysílání, je potřeba si vybrat jednu směrovou čáru a na tu levým tlačítkem myši kliknout. V levé části záložky se zobrazí malý obrázek profilu terénu mezi konkrétním vybraným vysílačem (výběrem směrové čáry) a adresním bodem. Zvětšení zobrazeného profilu terénu lze docílit kliknutím levým tlačítkem myši na tento malý obrázek. Kliknutím na tlačítko „Detail“ v levém dolním rohu obrázku se přejde na zobrazení detailu v nejbližším okolí místa příjmu. Opětovným klikáním na tlačítko „Detail“ je možné se přepínat mezi detailem profilu terénu v nejbližším okolí adresního bodu a mezi celým profilem terénu od vysílače k adresnímu bodu.

Tabulka pokrytí

Zde je tabelární vyjádření rozsahu pokrytí terestrického televizního nebo rozhlasového vysílání na území České republiky podle zvoleného výběru uživatelem v polích Služba, Rozsah vysílání či Držitel přídělu a Názvu sítě. V tabulce je možné si pomocí nabídky v levé části vybrat požadované zájmové území dle administrativního členění a zobrazit si v pravé části aktuální stav pokrytí pro jednotlivé vysílací sítě šířící digitální vysílání.

Přehled vysílačů

V této části je tabulkový výpis digitálních televizních či rozhlasových vysílačů podle zvoleného výběru uživatelem v polích Služba, Rozsah vysílání či Držitel přídělu a Názvu sítě. Pro zobrazení hodnot je potřeba vybrat území.