Základní informace

Držitelé přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a 3600 MHz jsou povinni doručovat Českému telekomunikačnímu úřadu technické parametry provozovaných základnových stanic. Na základě těchto dodaných údajů úřad v pravidelném měsíčním intervalu informuje veřejnost o stavu pokrytí obyvatel, území a liniových staveb (dálnice a železniční koridory) sítěmi mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu. Tyto internetové stránky poskytují srovnání pokrytí jednotlivých mobilních operátorů při využití jednotné metodiky výpočtu pokrytí a umožňují zobrazit vypočtené pokrytí dle jednotlivých kmitočtových pásem a mobilního operátora a souhrnné pokrytí sítěmi 3G, 4G a 5G.

Pro každé kmitočtové pásmo jsou zobrazeny technické paramety konkrétně provozované sítě. Grafické zobrazení pokrytí doplňuje tabulkový přehled s informacemi o pokrytí obyvatel a území v rámci jednotlivých územních celků, tedy krajů a okresů a o pokrytí dálnic a železničních koridorů dle jednotlivých úseků silničních a železničních koridorů zařazených do celoevropské sítě TEN-T.

Doplňující informace jsou uvedeny v částech Výpočet pokrytí a Interpretace zobrazených dat.