Výpočet pokrytí

Metodický postup a základní podmínky pro výpočet pokrytí a kontrolní měření dodržení podmínek stanovených držitelům přídělů rádiových kmitočtů jsou uvedeny v příloze 3 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Vyhlášení"). Při posouzení pokrytí obyvatel signálem LTE se vychází z materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu "Návrh rozvojových kritérií pro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 790–862 MHz".

Pro účely kontroly plnění rozvojových kritérií bylo území České republiky rozděleno dle okresů do dvou skupin A (řídce osídlené okresy) a B (ostatní okresy). Rozdělení okresů je uvedeno v příloze 5 Vyhlášení. Držitelům přídělu je byly uloženy následující povinnosti pokrytí:

  • do 30 měsíců pokrýt alespoň 30 ze 32 okresů ze skupiny A;
  • do 5 let pokrýt všechny okresy skupiny A, nejméně 22 ze 45 okresů ze skupiny B a nejméně 50% rozsahu železničních koridorů a dálnic;
  • do 7 let pokrýt všechny okresy skupin A i B a 100% rozsahu železničních koridorů a dálnic.

Pokrytím se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komunikací s využitím přídělů rádiových kmitočtů získaných na základě výsledků Výběrovém řízení v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, která je schopná poskytovat službu vysokorychlostního přístupu k internetu rychlostí nejméně 2 Mbit/s (download) do 7 let od nabytí právní moci přídělu a 5 Mbit/s (download) v následujícím období, a to při dostupnosti této služby alespoň pro 95 % populace každého okresu při 75% pravděpodobnosti vnitřního příjmu (indoor pokrytí) bez využití externí antény a při 85% pravděpodobnosti vnitřního příjmu s využitím externí antény. 

Vyhodnocení pokrytí obyvatelstva je prováděno na mapě ČR s definovanou čtvercovou sítí 100×100 m. V tomto rastru je tedy zobrazeno i pokrytí na těchto webových stránkách. Vyhodnocení pokrytí dálnic a železničních koridorů je prováděno na hranách definovaných polygonů s krokem 25 m a následnou aproximací do celé plochy polygonu.

Příloha 3 Vyhlášení stanovuje jako možné pro výpočet pokrytí modely šíření signálu podle doporučení ITU-R P.1546 a ITU-R P.1812. Český metrologický institut Praha (dále jen "ČMI") provedl ve spolupráci s Úřadem porovnání těchto modelů šíření signálu s daty naměřenými v terénu při provozu zkušebních základnových stanic i s daty předloženými držiteli přídělů rádiových kmitočtů. Na základě těchto porovnání byl jako model poskytující přesnější výsledky vyhodnocen model podle doporučení ITU-R P.1812. Model podle doporučení ITU-R P.1546 nesplňoval v praxi přesnost požadovanou v příloze 3 Vyhlášení, což by vedlo k nezanedbatelným rozdílům při vykazování pokrytí obvatelstva signálem. ČMI jej proto nedoporučil pro účely vyhodnocování pokrytí. Z výše uvedených důvodů Úřad pro výpočty a vyhodnocení pokrytí využívá výhradně model šíření signálu podle doporučení ITU-R P.1812 v poslední revizi (Release 3).

Tento model je nejpřesnějším modelem šíření typu point-to-area (bod-plocha), který je k dispozici v rámci ITU. Je založen na podrobné analýze terénu mezi vysílačem a přijímačem a zahrnuje všechny v úvahu přicházející modely šíření rádiového signálu. Model je vhodný i pro výpočty v malé vzdálenosti od vysílače, což je podstatné pro analýzu pokrytí signálem u buňkových sítí.

Vzhledem k tomu, že příloha 3 Vyhlášení definuje parametry pro vyhodnocení pokrytí na základě limitních hodnot úrovní vstupního signálu na koncovém terminálu uživatele - UE (dále jen "UE") a všechny výpočty dle doporučení ITU-R P.1812 jsou založeny na vyhodnocení intenzity elektromagnetického pole, provedl ČMI přepočet úrovní vstupního signálu UE na odpovídající intenzitu elektromagnetického pole pro každé dotčené pásmo. Tyto minimální ekvivalentní hodnoty intenzity elektromagnetického pole pro pokrytí obyvatelstva jsou shrnuty v tabulce:

Pásmo Pokrytí obyvatelstva Pokrytí železničních koridorů Pokrytí dálnic
P2lim [dBm] Ekvivalentní intenzita
pole [dBµV/m]
P2lim [dBm] Ekvivalentní intenzita
pole [dBµV/m]
P2lim [dBm] Ekvivalentní intenzita
pole [dBµV/m]
800 MHz -109 57 -114 52 -118 48
1800 MHz -107 66 -113 60 -118 55
2600 MHz -105 71 -112 64 -118 58