Způsob použití

Stránka je rozdělena do dvou základních částí:

POKRYTÍMapy pokrytíINFORMACEAktuality
 Tabulky pokrytí O LTE
   Výpočet pokrytí
   Interpretace zobrazených dat
   Způsob použití

POKRYTÍ

Tato část se zobrazí uživateli při přístupu na adresu https://digi.ctu.cz/lte-rk, slouží tedy jako tzv. domovská stránka. Zde má uživatel možnost pro každého držitele přídělu rádiových kmitočtů (mobilního operátora) zobrazit aktuální vypočtené pokrytí signálem LTE v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. K dispozici jsou tedy pouze kmitočtová pásma, která je možno započítávat do plnění rozvojových kritérií stanovených na základě Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Vyhlášení"). Celkové pokrytí každého mobilního operátora ve všech uvedených kmitočtových pásmech je rovněž k dispozici.

Výpočet pokrytí je prováděn Českým telekomunikačním úřadem na základě technických parametrů základnových stanic dodávaných v pravidelném měsíčním intervalu mobilními operátory. Informace o datech a rozsahu aktualizací zobrazených dat jsou zobrazeny v sekci Aktuality.

Mapy pokrytí

V mapě je znázorněn vypočtený rozsah pokrytí signálem veřejné komunikační síte jednotlivých mobilních operátorů k datu poslední aktualizace. Toto datum může být odlišné pro každé kmitočtové pásmo a mobilního operátora a je zobrazeno pod menu v levé části stránky.

Pro zobrazení požadovaného pokrytí je nutno v menu v levé části stránky v prvním kroku zvolit požadovaného mobilního operátora (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic nebo Vodafone Czech Republic). Následně je uživateli umožněno zvolit požadované kmitočtové pásmo 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz nebo zobrazení souhrnného pokrytí signálem vybraného mobilního operátora ve všech uvedených kmitočtových pásmech.

Vypočtené pokrytí obyvatelstva je v souladu s přílohou 3  Vyhlášení zobrazeno ve čtvercovém rastru 100 × 100 m, pokrytí dálnic a železničních koridorů je zobrazeno na příslušných polygonech popisujících tyto liniové stavby. Způsob výpočtu pokrytí je popsán v části Výpočet pokrytí.  Pokryté oblasti jsou v mapě zobrazeny modře, nepokryté oblasti jsou potom bez podbarvení v případě pokrytí obyvatel resp. červeně v případě pokrytí liniových staveb.

V mapě lze měnit měřítko zobrazení (měřítko použitého mapového podkladu). V dolní části stránky má uživatel možnost vyhledávat dle zadaného adresního bodu jeho zadáním do vyhledávacího pole a vybrat průhlednost mapy resp. sílu podbarvení pokrytých oblastí.

Tabulky pokrytí 

V této části webu je k dispozici tabulkový přehled vypočteného procentuálního pokrytí obyvatelstva a příslušných liniových staveb ve formě tabulkového výpisu. Pro pokrytí obyvatelstva je levé části obrazovky zobrazen seznam příslušných územních oblastí (okres resp. kraj), po vybrání konkrétní územní oblasti se uživateli zobrazí přehled pokrytí obyvatel v této oblasti, který je dále rozčleněn na menší územní celky (okres resp. obec). Hodnoty pokrytí obyvatelstva jsou vždy zobrazeny pro konrétní pásmo a operátora dle výběru.

Hodnoty pokrytí liniových staveb jsou uvedeny souhrnně pro všechny operátory a pásma dle kategorie stavby.

 

INFORMACE

Aktuality

V této části se budou objevovat informace týkající se aktualizací zobrazovaných údajů a také informace o inovacích a jiných změnách tohoto webu. Zasílání aktuálních informací lze nastavit prostřednictvím RSS kanálu, který si uživatel nastaví do svého prohlížeče, nebo speciálního čtecího programu.

O LTE

Stránka obsahuje základní informace o technologii LTE a jejím nasazení v ČR.

Výpočet pokrytí

Obsahuje informace k postupu výpočtu pokrytí a interpretaci zobrazených hodnot.