Výpočet pokrytí

Základní principy pro výpočet pokrytí vycházejí z metodického postupu pro výpočet pokrytí, který je stanoven v příloze 3 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Pokrytí na této webové stránce lte.ctu.cz/pokryti však není zaneseno do čtvercové sítě 100×100 m, ale po výpočtu na jemném rastru je aproximováno do hladkého průběhu.

Pokrytí je vypočítáno ve dvou úrovních:
1) Základní vnitřní pokrytí - Úrovně intenzity elektromagnetického pole potřebné pro pokrytí vycházejí z přílohy 3 Vyhlášení. Tato úroveň pokrytí je vypočtena s uvažováním průměrného útlumu při prostupu rádiového signálu materiály, které jsou používány pro konstrukci budov;
2) Robustní vnitřní pokrytí - Úrovně intenzity elektromagnetického pole potřebné pro pokrytí jsou navýšeny o +10 dB. Tato úroveň zajišťuje rezervu pro pokrytí uvnitř většiny budov. Na tuto metodu výpočtu pokrytí se nevztahují data uváděná v Tabulce pokrytí.

Pro výpočet pokrytí je využit model šíření signálu podle doporučení ITU-R P.1812 (Release 3). Tento model je nejpřesnějším modelem šíření typu point-to-area (bod-plocha), který je k dispozici v rámci ITU. Je založen na podrobné analýze terénu mezi vysílačem a přijímačem a zahrnuje všechny v úvahu přicházející modely šíření rádiového signálu. Model je vhodný i pro výpočty v malé vzdálenosti od vysílače, což je podstatné pro analýzu pokrytí signálem u buňkových sítí.

Vzhledem k tomu, že příloha 3 Vyhlášení definuje parametry pro vyhodnocení pokrytí na základě limitních hodnot úrovní vstupního signálu na koncovém terminálu uživatele (dále jen "UE") a všechny výpočty dle doporučení ITU-R P.1812 jsou založeny na vyhodnocení intenzity elektromagnetického pole, byl pro účely výpočtu pokrytí proveden přepočet úrovní vstupního signálu UE na odpovídající intenzitu elektromagnetického pole pro každé dotčené pásmo. Tyto minimální ekvivalentní hodnoty intenzity elektromagnetického pole pro pokrytí obyvatelstva (pokrytí uvnitř budov ve dvou stupních - základní a robustní) jsou shrnuty v tabulce:

Pásmo P2lim
[dBm]
Ekvivalentní intenzita pole
pro základní vnitřní pokrytí
[dBuV/m]
Ekvivalentní intenzita pole
pro robustní vnitřní pokrytí
[dBuV/m]
800 MHz (LTE) -109 57 67
1800 MHz (LTE) -107 66 76
2100 MHz (LTE) -106 69 79
2100 MHz (UMTS) -86 67 77
2600 MHz (LTE) -105 71 81