Základní informace

V souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600-3800 MHz byly držitelům přídělů rádiových kmitočtů uloženy povinnosti pokrytí území a obyvatel v rozsahu stanoveném v kapitole 7.4 Vyhlášení (rozvojová kritéria).

Český telekomunikační úřad bude na těchto stránkách v pravidelném měsíčním intervalu zveřejňovat aktuální průběh plnění rozvojových kritérií.